Základné informácie o projekte

Názov Projektu: Mobilitný projekt medzi vysokými školami
Číslo Projektu: SK06-II-01-003
Názov Programovej oblasti: Štipendijný program EHP Slovensko

Hlavný cieľ projektu:
Rozšírenie bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF v KE) a Nordlandskou univerzitou v Bodø (UiN v Bodø) prostredníctvom zvýšenia mobilít doktorandov a akademických pracovníkov.

Čiastkové ciele:
1. Dlhodobá mobilita doktorandov za účelom získania a osvojenia nových poznatkov, vedomostí a zručností
2. Mobilita akademických pracovníkov za účelom výmeny poznatkov, zručností a nových metód výučby

Partneri:
Prijímateľ: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Partner: Nord University, Nórsko

Deň začatia realizácie Projektu: 1.5.2015
Plánovaný termín ukončenia projektu: 30. 9. 2016

SVK
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Poskytovatelia grantu nenesú zodpovednosť za akékoľvek informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke, nakoľko ide výlučne o názory prijímateľa/partnera